"БУРМЕКС-ЛБ" ООД е регистрирано през 2003 г. в гр. София и от самото си създаване става член на Българската браншова камара по електронна промишленост и информатика /ББКЕПИ/, Българска стопанска камара /БСК/, Съюз на специалистите по качеството в България /ССК/, Българска търговско-промишлена палата /БТПП/ и Съюз за стопанска инициатива /ССИ/

Реализирайки идеята за създаване на специализирана фирма, работеща по проблемите на безопасността и здравето при работа, “БУРМЕКС-ЛБ” ООД стана съучредител на Националното сдружение за здравословни безопасни условия на труд.

“БУРМЕКС-ЛБ” ООД разработва и предлага пълен обем от задължителни дейности съгласно българското и европейско законодателство и Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

Към “БУРМЕКС– ЛБ” ООД са създадени:

“БУРМЕКС– ЛБ” ООД сътрудничи на работодателите при изпълнение на едно от основните им задължения - осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работещите чрез оптимизиране факторите на работната среда и намаляване риска на работните места. Положителният резултат от този сложен процес допринася както за подобряване условията на труд, така и за повишаване ефективността на работа във всяка фирма, което естествено довежда и до повишаване стандарта на всеки работещ в обслужваните от нас фирми.

През периода на своята дейност "БУРМЕКС – ЛБ" натрупа значителен практически опит и успя да се наложи като една от водещите фирми в областта по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в ключови отрасли на икономиката: електронна промишленост и информатика, хотелиерство и ресторантьорство, строителство и др. Разработената методика за оценка на професионалния риск показа добра практическа приложимост. Съвместнaта работа с “МДО КОНСУЛТ” ООД осигурява пълния кръг от дейности и дава решения на всички изисквания към работодателите, произтичащи от ЗЗБУТ.

"БУРМЕКС – ЛБ" обслужва над 500 фирми и предприятия с обща численост на личния състав над 5000 човека.

"БУРМЕКС – ЛБ" участва и като представител на ББКЕПИ в експертното разработване на Наредби и подзаконови актове в областта на здравословните и безопасни условия на труд към БСК, БТПП, Министерството на труда и социалната политика, както и в екипи към Фонд "Условия на труд" за оценка на проекти.

Колективът на "БУРМЕКС – ЛБ" благодари на всички настоящи и бъдещи партньори за приятната и успешна съвместна работа и пожелава лични и бизнес успехи!

Към бъдещите ни партньори се обръщаме с увереност, че в наше лице ще открият екипа, който ще удовлетвори всичките им изисквания и активно ще съдейства за създаване на приятна и здравословна работна среда!

С пожелания за успех: Л.Буркова - Управител