ЗА СТМ

Службата по трудова медицина /СТМ/ към “БУРМЕКС-ЛБ” ООД е регистрирана в Министерство на здравеопазването с Удостоверение № 665 от 8.02.2005 г и пререгистрирана по Наредба № 3 от 25 януари 2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина (обн. ДВ. бр.14/12.02 2008 г.) с Удостоверение № 080-3 от 20.11.2013 г.

СТМ развива своята дейност в целия обхват, регламентиран от Наредба № 3 от 25.01.2008 год. за службите по трудова медицина, издадена от Министъра на здравеопазването и сътрудничи на работодателите при изпълнение на едно от основните им задължения - осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работещите чрез оптимизиране факторите на работната среда и намаляване риска на работните места. Положителният резултат от този сложен процес допринася както за подобряване условията на труд, така и за повишаване ефективността на работа във всяка фирма.

СТМ извършва: