Комитети и групи по условията на труд

Невъзможно е да се опише многообразието от варианти на структури, процедури за действие, правомощия и задължения на КУТ и ГУТ, които могат да се договарят заедно с упоменатите чл. от 27 до 32 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд /ЗЗБУТ/. По тази причина ще представим някои основни идеи, отнасящи се до съставянето и спецификата на КУТ/ГУТ, като същевременно държим сметка и за начините, по които работещите и фирмата ще извлекат полза от дейността им. Ефективността на КУТ/ГУТ е първоначално детерминирана от подкрепата на работещите във фирмата, както и от подкрепата на управленските структури. Без тяхната силна поддръжка представителите на работещите могат да бъдат поставени в изолация и да се окажат безсилни, независимо от това колко борбени и добре подготвени са те индивидуално. В зависимост от тяхната дейност ще варира реакцията на ръководството. По-долу са посочени някои оперативни процедури и препоръки, които могат да подпомогнат ефективната работа на КУТ/ГУТ:

1. Броят на представителите на служителите трябва да бъде еднакъв с този на участващите ръководители.

2. Служителите трябва да имат изключителното право сами да избират представителите си.

3. Председател на КУТ/ГУТ е работодателят или негов представител.

4. Членовете от страна на управлението трябва да бъдат достатъчно издигнати в йерархията, за да могат да вземат решения.

5. КУТ/ГУТ трябва да бъде оторизиран да взема решения и да ги прилага на практика. Ако са необходими големи средства, ще трябва да получи силни препоръки по най-подходящите канали.

6. КУТ/ГУТ трябва да се среща периодично, поне веднъж на три месеца, с възможност за свикване на спешни срещи, когато е нужно, по сигнал на служител или представител на ръководството.

7. Писането на протоколи с дневния ред на всички срещи трябва да стане обичайна практика.

8. КУТ/ГУТ трябва да информира за резултата служителите, които са сигнализирали за проблеми.

9. КУТ/ГУТ трябва да има възможност да извършва неочаквани проверки на работните места.

10.Трябва да се обмисли метод за наблюдение на ефективността при изпълнение на договореностите.

11.КУТ/ГУТ трябва да има достъп до съответната информация, свързана със здравето и безопасността, предоставена от работодателя (резултати от наблюдения, рискови материали и др.).

12.Членовете на КУТ/ГУТ трябва да имат правото да вземат проби за изследване на работното място. Ако няма подходящо оборудване за изследването, трябва да се настоява да се доведе специалист отвън.

13.Трябва да се предвидят улеснения за представителите на служителите, за да могат да се срещат и отделно.

14.КУТ/ГУТ трябва да умее да разграничава проблемите според тяхната значимост. Това е жизнено важно, за да бъде ефективна работата на КУТ/ГУТ, да може да се справя с трудните ситуации на работното място (особено ако те са много), тъй като не е възможно всички проблеми да се решат наведнъж.

15.Правомощията и задълженията на КУТ/ГУТ варират в различните фирми. За отправна точка може да служи Колективния трудов договор.

16.Членовете на КУТ/ГУТ трябва да работят по промоцията на здравето непрекъснато.

17.КУТ/ГУТ има най-голям потенциал да подобрява работните условия, тъй като и ръководството и служителите са включени в процеса на откриване, премахване и контрол на рисковете. Важно е да се помни, че КУТ/ГУТ е съставен във връзка със законовите права на служителите и техните обединения трябва да участват при решаването на проблемите на безопасността и здравето всеки ден. На сформираните КУТ/ГУТ трябва да се гледа като на отправна точка, минимална норма за провомощията на служителите и обединението за здраве и безопасност.