Грижи за здравето на работното място

Не е тайна, че най-голямото богатство във всяка фирма са хората. Грижата за поддържане и укрепване на здравето им ще доведе не само до повишаване на производителността и качеството на работа, но и ще допринесе за утвърждаване реномето на фирмата, ще създаде атмосфера на по-добро сътрудничество между висшия мениджмънт и работещите. Чрез предварителните медицински прегледи, насочени към “критични” органи и системи, се откриват и не се допускат до работа лица от рискови за съответното производство групи, т. е. чрез тях се определя пригодността за работа в конкретни условия на труд. Например, ако кандидатът за работа има хронично белодробно заболяване, той не е подходящ за работа в условия на повишена запрашеност. С периодичните медицински прегледи се цели ранна диагностика и превенция на развитието на професионални заболявания. Методите за изследване се определят от специфичните рискови фактори на работната среда. Например при повишена запрашеност се извършва функционално изследване на дишането (ФИД), при шум – аудиограма и т. н. Скрининговите изследвания (масови изследвания на всички експонирани) дават богата информация, ако отговарят на следните изисквания: чувствителност, специфичност, възпроизводимост, икономическа целесъобразност. Скринингово могат да се изследват специфични съединения (биомаркери) в биологични среди (кръв, урина, слюнка и др.). Това е по-обективен метод за оценка на въздействието на рисковите фактори върху работещите, отколкото прякото измерване на стойностите на фактора в работната среда и сравняването им с пределно допустимите стойности (ПДК, ПДН), тъй като се вземат под внимание пътят на проникване, метаболизъм, трансформация, натрупване, екскреция на веществата. Всички данни от медицински прегледи и изследвания се събират и запазват в здравно досие за всеки работещ. В него се документират измененията на здравния статус на работещите.

Утвърждаването на здравословен начин на живот подпомага укрепването на здравословното състояние на работещите. Необходимо е работещите да се информират за вредите от тютюнопушенето, наркотиците, алкохолизма, обездвижването, лошата лична хигиена, замърсеното работно облекло и среда, храненето с мръсни ръце и пушенето на работното място, както и да се предприемат практически действия за елиминиране на тези и други вредни навици.