Нормативни актове

Основни нормативни актове, свързани с дейността за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

Кодекс на труда (обн. ДВ бр.26/01.04.1986 г. и бр.27/04.04.1986 г..)

Кодекс за социално осигуряване (обн. ДВ бр.110/17.12.1999 г.)

Закон за здравословни и безопасни условия на труд (обн. ДВ бр. 40/18.05.2007 г.,)

Наредба № 4 за документите, които са необходими за сключване на трудов договор (обн. ДВ бр.44/25.05.1993 г.)

Наредба № 1 от 23.03.2006 г. за условията и реда за финансиране на проекти и програми от фонд “Условия на труд” (обн. ДВ бр.28/04.04.2006 г.)

Наредба № 3 от 28.02.1987 г. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи (обн. ДВ бр.16/27.02.1987 г.)

Наредба № 3 от 27.07.1998 г. за функциите и задачите на длъжностните лица и на специализираните служби в предприятията за организиране изпълнението на дейностите, свързани със защитата и профилактиката на професионалните рискове (обн. ДВ бр.91/05.08.1998 г.)

Наредба № 3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място (обн. ДВ бр.46/15.05.2001 г.)

Наредба № 3 от 25 януари 2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина (обн. ДВ. бр.14/12.02 2008 г.).

Наредба № 3 от 23 февруари 2010 г. за формата, съдържанието, реда и начина за подаване и съхраняване на декларацията по чл. 15, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (обн. ДВ бр.19/9.03.2010 г.).

Наредба № 4 от 3.11.1998 г. за обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията (обн. ДВ бр.133/11.11.1998 г.)

Наредба № 5 от 11.05.1999 г. за за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска (обн. ДВ бр.47/21.05.1999 г.)

Наредба № 5 от 20.04.2006 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работниците по срочно трудово правоотношение или временно трудово правоотношение (обн. ДВ бр.43/26.05.2006 г.)

Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места при използване на работното оборудване (обн. ДВ бр.88/07.10.1999 г.)

Наредба № 11 от 21.12.2005 г. за определяне на условията и реда за сигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея (обн. ДВ бр.1/03.11.2006 г.)

Наредба № 15 от 31.05.1999 г. за за условията, реда и изискванията за разработване и въвеждане на физиологични режими на труд и почивка по време на работа (обн. ДВ бр.54/15.06.1999 г.)

Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (обн. ДВ, бр.102 от 2009 г.)

Наредба № РД-07/8 от 20 декември 2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа (обн. ДВ бр.3/13.01.209 г.)

Наредба за безплатно работно и униформено облекло (обн. ДВ бр.9/28.01.2011 г.)

Наредба за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки (обн. ДВ бр.6/21.01.2000 г.)

Наредба за реда за съобщаване, регистриране, потвърждаване, обжалване и отчитане на професионалните болести (обн. ДВ бр.33/04.04.2001 г.)

Наредба за условията и реда, при които се допуска по изключение тютюнопушене в обособени зони на закритите обществени места и на закритите работни помещения (ПМС № 329 от 08.12.2004 г., обн. ДВ бр.110/17.12.2004 г.).

Наредба за определяне на видовете работи, за които се установява намалено работно време (обн. ДВ бр.103/23.12.2005 г.)

Наредба за определяне на видовете работи, за които се установява допълнителен платен годишен отпуск – Приложение № 2 към чл.2 на ПМС № 267 от 12.12.2005 г.(обн. ДВ бр.103/3.12.2005 г.)

Наредба № I-209 от 22.11.2004 г. за правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност на обектите в експлоатация (обн. ДВ бр.107/7.12.2004 г.)

Постановление № 24 от 6.02.2006 г. за приемане на Наредба за задължително застраховане на работниците и служителите за риска “трудова злополука” (обн. ДВ бр.15/17.02.2006 г.)

Основни нормативни актове, свързани със защита на работещите от рискове при работа

Наредба № 1 от 27.02.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на азбест при работа (обн. ДВ бр.32/8.04.2003 г.)

Наредба № 2 от 27.02.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на шум при работа (обн. ДВ бр.32/8.04.2003 г.)

Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строително-монтажни работи (обн. ДВ бр.37/4.05.2004 г.)

Наредба № 2 от 5.02.2007 г. за здравните изисквания към компютърните и интернет зали за обществено ползване (обн. ДВ бр.15/16.02.2007 г.)

Наредба № 3 от 11.05.1993 г. за реда и изискванията за определяне правото на допълнителен платен годишен отпуск за работа във вредни за здравето условия или за работа при специфични условия (обн. ДВ бр.44/25.05.1993 г.)

Наредба № 3 от 23.03.2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при механично (студено) обработване на метали (обн. ДВ бр.31/16.04.2004 г.)

Наредба № 3 от 5.05.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на вибрации (обн. ДВ бр.40/12.05.2005 г.)

Наредба № 4 за работите, които са забранени за лица от 15- до 18-годишна възраст (обн. ДВ бр.44/9.06.1987 г.)

Наредба № 4 от 02.08.1995 г. за знаците и сигналите за безопасност на труда и противопожарна охрана (обн. ДВ бр.77/1.09.1995 г.)

Наредба № 4 от 14.10.2002 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на биологични агенти при работа (обн. ДВ бр.105/8.11.2002 г.)

Наредба № 6 от 25.05.2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при механично обработване на дървесина (обн. ДВ бр.53/22.06.2004 г.)

Наредба № 6 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум (обн. ДВ бр.70/26.08.2005 г.)

Наредба № 7 от 1993 г. за вредните и тежките работи, забранени за извършване от жени (обн. ДВ бр. 58/6.07.1993 г.)

Наредба № 7 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи (обн. ДВ бр.70/26.08.2005 г.)

Наредба № 8 от 1987 г. за определяне на работните места, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена трудоспособност (обн. ДВ бр.52/7.07.1987 г.)

Наредба № 8 за хигиенните изисквания към работните места за работа с видеодисплеи (обн. ДВ бр.29/5.04.1996 г.)

Наредба № 8 от 23.09.2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с въздушни компресорни инсталации и уредби (обн. ДВ бр.93/19.10.2004 г.)

Наредба № 9 от 23.09.2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при експлоатация и поддържане на водоснабдителни и канализационни системи (обн. ДВ бр. 93/19.10.2004 г.)

Наредба № 10 от 26.09.2003 г. за за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на канцерогени и мутагени при работа (обн. ДВ бр.94/24.10.2003 г.)

Наредба № 10 от 7.12.2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с електрокари и мотокари (обн. ДВ бр. 112/23.12.2004 г.)

Наредба № 11 от 27.12.2004 г. за минималните изисквания за осигуряване на безопасността и здравето на работещите при потенциален риск от експлозивна атмосфера (обн. ДВ бр.6/18.01.2005 г.)

Наредба № 12 от 27.12.2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с автомобили (обн. ДВ бр.6/18.01.2005 г.)

Наредба № 12 от 30.12.2005 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на товаро-разтоварни работи (обн. ДВ бр. 11/18.01.2006 г.)

Наредба № 13 от 24.07.1992 г. за пределно допустимите концентрации на вредни вещества във въздуха на работната среда (обн. ДВ бр.81/6.10.1992 г.)

Наредба № 13 от 30.12.2003 г. за за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа (обн. ДВ бр.8/30.01.2004 г.)

Наредба № 16 от 31.05.1999 г. за физиологични норми и правила за ръчна работа с тежести (обн. ДВ бр.54/15.06.1999 г.)

Наредба № 16-116 от 8.02.2008 г. за техническата експлоатация на енергообзавеж-дането (обн. ДВ бр. 26/2008 г.)

Наредба № 29 от 16.09.2005 г. за здравни норми и изисквания при работа в среда на йонизиращи лъчения (обн. ДВ бр.78/30.09.2005 г.)

Наредба № 30 от 31.10.2005 г. за условията и реда за сигуряване на защита на лицата при медицинско облъчване (обн. ДВ бр.91/15.11.2005 г.)

Основни нормативни актове, свързани с безопасността на храните

Закон за храните (обн. в ДВ бр. 90 от 15.10.1999., изм. и доп. ДВ, бр. 102 от 21.11.2003 г.)

Закон за ветеринарномедицинската дейсност (обн. в ДВ бр. 87/01.11.2005 г.)

Правилник за прилагане на Закона за ветеринарномедицинската дейност (обн. в ДВ бр. 55/07.07.2003 г.)

Наредба № 4 за съобщаване, проучване и регистриране на взрив от хранително заболяване, издадена от МЗГ (обн. ДВ бр. 54/21.06.2000 г.)

Наредба № 5 за хигиенните норми за пределно допустимите количества от химични и биологични замърсители в хранителните продукти, издадена от МЗГ (обн. ДВ бр. 55/04.07.2002 г.)

Наредба № 5 от 25.05.2006г. за хигиената на храните, издадена от МЗ и МЗГ (обн. ДВ бр. 55/07.07.2006 г.)

Наредба № 7 за хигиенните изисквания за здравната защита на селищната среда, издадена от МЗ (обн. ДВ бр. 20/1999 г.)

Наредба № 8 за изискванията към използване на добавки в храните, издадена от МЗ (обн. ДВ бр. 44/29.04.2002 г.)

Наредба № 11 за максимално допустимите количества микотоксини в храните, издадена от МЗ (обн. ДВ бр.58 18.07.2000 г.)

Наредба № 12 за норми за максимално допустими количества от тежки метали като замърсители в храни, издадена от МЗ (обн. ДВ бр. 55/04.06.2002 г.)

Наредба № 15 от 27.06.2006 г. за здравните изисквания към лицата, работещи в детските заведения, специализираните институции за деца и възрастни, водоснабдителните обекти, предприятията, които произвеждат или търгуват с храни, издадена от МЗ (обн. ДВ бр. 57/14.07.2006 г.)

Наредба № 20 за намаляване до минимум страданията на животните по време на клане, издадена от МЗГ (обн. ДВ бр. 55/04.06.2002 г.)

Наредба № 21 от 18.07.2005 г. за реда за регистрация, съобщаване и отчет на заразните болести, издадена от МЗ (обн. ДВ бр. 62/29.07.2005 г.)

Наредба № 24 за хигиенни изисквания към материалите и предметите, различни от пластмаси, предназначени за контакт с храни, издадена от МЗ, МИ, МОСВ (обн. ДВ бр. 56/17.05.2001 г.)

Наредба № 29 за ветеринарно – санитарните изисквания при събирането и обезвреждане на отпадъци от животински произход, издадена от МЗГ (обн. ДВ бр. 75/02.08.2002 г.)

Наредба № 31 за максимално допустимите количества замърсители в храните (обн. ДВ. бр.88 от 8 Октомври 2004 г)

Наредба № 34 за профилактика и борба с някои трансмисивни спонгиформни енцефалопатии по животните, издадена от МЗГ (обн. ДВ бр. 85/05.08.2002 г.)

Наредба № 35 за специфичните изисквания при осъществяване на официален контрол върху суровини и храни от животински произход (обн. Д.В. бр. 35/28.04.2006 г.)

Наредба № 36 за специфичните изисквания при осъществяване на официален контрол върху суровини и храни от животински произход (обн. Д.В. бр. 35/28.04.2006 г.)

Наредба № 37 за здравните изисквания към животните, от които се добиват суровини и храни за консумация от хора (oбн. ДВ. бр.36/02.05. 2006г.)

Наредба № 108 за изискванията за качество и контрола за съответствие на пресни плодове и зеленчуци (обн. ДВ. бр. 84/17.10. 2006 г.)

Наредба за изискванията за етикетирането и представянето на храните, приета с ПМС № 136 от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 62 от 28.07.2000 г.)

Наредба за изисквания към бързо замразените храни от 28.11.2002 г., приета с ПМС № 273 (обн. ДВ бр.114/2002г.)

Наредба за определенията на видовете спиртни напитки, видовете суровини и технологични операции, правилата за производство на спиртните напитки, разрешените добавки и условията за използването им (обн. ДВ бр.68/22.08. 2006 г)
2011 г.