Оферта

Службата по трудова медицина към "БУРМЕКС-ЛБ" ООД Ви предлага комплексно обслужване за срок от 1 година, включващо пълния и задължителен обем от дейности, предвидени в Закона за здравословни и безопасни условия на труд /ЗЗБУТ/, обн. ДВ бр.40 от 2007 г. и изискванията на Наредба № 3 от 05.01.2008 г. на Министерство на здравеопазването /обн. ДВ бр. 14 от 12.02.2008 г./, както и обслужване за част от тези дейности съгласно настоящата оферта.
За обслужване от СТМ се сключва двустранен договор. Всички цени са в лева. В цената не е включен ДДС. В цената влизат всички консумативи и командировъчните на нашите експерти.
Всички цени подлежат на договаряне в зависимост от конкретните условия.

Отчитайки Вашата отговорност за здравето на Вашите служители, подобряване условията на работната среда и намаляване на професионалните рискове във Вашата фирма, СТМ "БУРМЕКС-ЛБ" ООД Ви препоръчва едногодишно комплексно обслужване по т.т. 1, 2, 3 и 5 (виж ДЕЙНОСТИ). При това обслужване СТМ определя последователността и програмата за изпълнение на дейността, като допълва или съкращава дейности в зависимост от спецификата на Вашата дейност и нормативната уредба.

Цената на комплексното обслужване за един работещ на трудов договор е както следва:
- до 5 човека вкл. - 60 лв;
- до 20 човека вкл. - 50 лв;
- над 20 човека - 40 лв;
- за втората и следващи години без изследване факторите на работната среда и оценка на риска – съответно 50, 40 и 30 лв
- за численост на персонала над 100 души цените за цялостно обслужване се договарят.

Измерванията от акредитирани лаборатории и органи за контрол на факторите на работната среда: осветление, микроклимат, шум, прах, вибрации, токсични вещества, йонизиращи лъчения и др. се заплащат от клиента.

Цените на услугите, извън комплексното обслужване са:

1. Изследване и оценка на професионалния риск и разработване на мерки за намаляване и отстраняване на риска за здравето и безопасността при работа – 40 лв за едно работно място.
За пълен списък на включените в услугата дейности кликнете тук

2.Обучение, информация и консултации по правилата за опазване на здравето и безопасността при работа – безплатно при комплексно обслужване.

2.1. Първоначално обучение на представителите на КУТ и ГУТ съгласно Наредба № РД-07-2 /16.12.2009 г.– безплатно при комплексно обслужване.

2.2.Обучение по правилата за даване на първа помощ, самопомощ и взаимопомощ - безплатно при комплексно обслужване.

2.3. Обучение за ръководен персонал, отговорници ЗБУТ и др. по нормативната уредба и общите правила за здравословни и безопасни условия на труд, за отстраняване на рисковите фактори в начина на живот, увеличаване на трудоспособността и преодоляване на стреса при работа – цените на съответния курс се определят в зависимост от броя и квалификацията на участниците на страницата на “МДО КОНСУЛТ” ООД - www.mdoconsult.com.

3.Разработване на фирмена документация по здравословни и безопасни условия на труд и КТ /съвместно с МДО КОНСУЛТ” ООД/ – по договаряне /от 100 до 250 в зависимост от големината на фирмата, разновидността на оборудването и видовете длъжности/.
За пълен списък на включените в услугата дейности кликнете тук /т.4. от ДЕЙНОСТИ/

4. Консултации на фирмите по всички въпроси, свързани с нормативната уредба по здравословни и безопасни условия на труд, хигиената на труда, техническата безопасност и усъвършенстване на фирмената документация – безплатно при комплексно обслужване.

Уважаеми г-н/г-жо Управител,
Съгласно чл.14 и чл.16, ал.3 от ЗЗБУТ Вие сте изцяло отговорен за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд във Вашата фирма и всички разходи за това са данъчно признати и са за Ваша сметка.