Орган за контрол от вид “С”

Органът за контрол от вид "С" /ОКС/ при "БУРМЕКС-ЛБ" ООД извършва контрол на физични фактори на работната среда и е акредитиран от ИА “БСА” със Сертификат рег. № 321 ОКС от 3.09.2012 г. с обхват на акредитация: микроклимат (работна среда), изкуствено осветление (работна и битова среда) и шум (работна, битова и околна среда).

ОКС извършва оценяване на съответствието с нормативните актове или техническа спецификация на физически параметри както следва:

Микроклимат:

Измерването се извършва на точки както следва:

Изкуствено осветление:

Измерването се извършва за работно място.

Шум:

Измерването се извършва на точка или за работно място.

За извършване на измерването се подава Поръчка-договор

Цената на услугата се определя от броя точки или работни места, но не може да бъде по-малко от 30 лв. За големи обекти се договаря отстъпка от общата стойност.

Допълнителните разходи за измерване и контрол на място извън гр.София са за сметка на клиента.