Партньори

1. “МДО КОНСУЛТ” ООД
www.mdoconsult.com

2. СД “АБСОЛЮТ - 93 – Тонев и Сие” - акредитиран от ИА “БСА” Орган за контрол от вид “С” за контрол на електрически уредби и съоръжения
www.absolut93.com

3. Медицински и SPA център “САЛУС”
www.salus.bg

Делови контакти

1. Национално сдружение за здравословни безопасни условия на труд
http://nahsw.com/

2.  Българска браншова камара по електронна промишленост и информатика /ББКЕПИ/
http://www.sbline.net/clients/bbkepi/

3.  Българска стопанска камара /БСК/
http://www.bia-bg.com/

4.  Съюз за стопанска инициатива /ССИ/
http://www.ssi-bg.org/

5.  Българска търговско-промишлена палата /БТПП/
http://www.bcci.bg/bulgarian/

6. Съюз на специалистите по качеството в България
http://sskb.911.bg/

7.  Национална здравно осигурителна каса /НЗОК/
http://www.nhif.bg/bg/default.phtml?w=800&h=572

8.  Министерство на труда и социалната политика /МТСП/
http://www.mlsp.government.bg/bg/index.asp

9.  Национален осигурителен институт /НОИ/
http://www.nssi.bg/

10.  Министерство на здравеопазването /МЗ/
http://www.mh.government.bg/

11.  Фонд "Условия на труд" към МТСП
http://fund.mlsp.government.bg/fund/