Видове дейности на СТМ

Службата по трудова медицина към "БУРМЕКС-ЛБ" ООД Ви предлага комплексно обслужване за срок от 1 година, включващо пълния и задължителен обем от дейности, предвидени в Закона за здравословни и безопасни условия на труд /ЗЗБУТ/, обн. ДВ бр. 40 от 2007 г., и изискванията на Наредба № 3 от 05.01.2008 г. на Министерство на здравеопазването /обн. ДВ бр. 14 от 12.02.2008 г./, както и обслужване за част от тези дейности съгласно предложената оферта.

1.Изследване и оценка на професионалния риск и разработване на мерки за намаляване и отстраняване на риска за здравето и безопасността при работа.
1.1. Оценка на риска за здравето и безопасността на работещите.
1.2. Оценка на работните процеси, оборудването, работните помещения и работните места, организацията на труда, използваните суровини и материали, факторите на работната среда и трудовия процес и определяне на изложените на риск лица.
1.3. Организиране на специализирани измервания импеданс на контура “фаза-защитен проводник” от акредитирани от ИА “БСА” Органи за контрол.
1.4. Разработване на карти за условията на труд на работните места и за оценка на професионалния риск съгласно избрана методика.
1.5. Изготвяне на производствени характеристики за ТЕЛК/НЕЛК за служителите на обслужваните фирми.
1.6. Препоръки за преустройството на работните места и организацията на труда при промяна на технологичния процес и в съответствие с получените данни от измерванията на факторите на работната среда.
1.7. Разработване на мерки за ограничаване, намаляване и управление на професионалния риск.
1.8. Препоръки и периодични консултации за правилния избор и ефективността на средствата за лична и колективна защита.
1.9. Анализ и оценка на организацията на труда и разработване на физиологични режими на труд и почивка.
1.10. Участие в дейностите на КУТ и комисиите по трудоустрояване при определяне списъка на работните места, подходящи за заемане от лица с намалена трудоспособност и от бременни жени.
1.11. Оценяване на санитарно-битовото обслужване на работещите и предложения за подобряването му.

2.Наблюдение и оценка на здравословното състояние на работещите.
2.1. Организиране и провеждане на предварителни медицински прегледи на новоназначените служители.
2.2. Организиране и провеждане на специализирани периодични профилактични прегледи на работещите в задължителния минимум в зависимост от вредните фактори на труда. Прегледите се извършват от медицински екип, включващ най-малко трима специалисти в зависимост от условията на труд. 2.2. За фирми под 20 души прегледите се извършват в кабинета на СТМ по организиран график. По желание на работодателя срещу допълнително заплащане СТМ може да организира и по-широк кръг профилактични медицински прегледи и изследвания извън задължителния минимум.
2.3. Изготвяне и поддържане на здравни досиета за всеки работещ съгласно Наредба № 3 на МЗ за СТМ от 05.01.2008 г.
2.4. Ежегодно изготвяне на обобщен анализ на здравното състояние на работещите във връзка със здравето и безопасността при работа /при представени болнични листа/.
2.5. Издаване на заключение за здравословното състояние при прекратяване на трудовите взаимоотношения.
2.6. Предоставяне на информация и даване съвети на работещите относно здравето и безопасността при работа.
2.7. Уведомяване избрания общопрактикуващ лекар за заболяване или отклонения във физиологичните показатели на работещия, които се нуждаят от диагностично уточняване или лечение.

3.Обучение, информация и консултации по правилата за опазване на здравето и безопасността при работа.
3.1. Първоначално обучение на представителите на КУТ и ГУТ съгласно Наредба № РД-07-2 /16.12.2009 г. по нормативната уредба и общите правила за здравословни и безопасни условия на труд, за отстраняване на рисковите фактори в начина на живот, увеличаване на трудоспособността и преодоляване на стреса при работа.
3.2.Обучение по правилата за даване на първа помощ, самопомощ и взаимопомощ.

4. Разработване на фирмена документация по здравословни и безопасни условия на труд и КТ /съвместно с МДО КОНСУЛТ” ООД/, включваща:
4.1. Анкетиране на фирмата.
4.2. Подготвяне на всички фирмени заповеди, свързани с дейността.
4.3. Правилник за вътрешния трудов ред.
4.4. Програма за видовете инструктажи на работещите.
4.5. Предоставяне и оформяне на книги за вписване на проведените инструктажи.
4.6. Списък на работното облекло и личните предпазни средства.
4.7. План за действие при пожар и аварии.
4.8. Дневник за вписване на положения извънреден труд, отчитане удължаването и компенсирането на работното време.
4.9. Дневник за вписване на резултатите от проверката на ръчните преносими инструменти /електрически и механични/.
4.10. Инструкции за безопасна работа с наличното оборудване и професии.
4.11. Длъжностни характеристики съгласно национална класификация на професиите и длъжностите /НКПД/, влязла в сила от 1.01.2011 г.
4.12. Физиологичен режим на труд и почивка.
4.13. Обработка на информацията за обслужваните обекти, водене и периодично актуализиране на документацията по ЗБУТ, оказване на помощ при проверка от контролните органи.
4.14. Изготвяне на друг вид документи в тази област, съгласно изискванията на възложителя.

5.Консултации на фирмите по всички въпроси, свързани с нормативната уредба по здравословни и безопасни условия на труд, хигиената на труда, техническата безопасност и усъвършенстване на фирмената документация.

6.Обучение, информация и консултации по правилата за опазване на здравето и безопасността при работа за ръководен персонал, експерти и отговорници по ЗБУТ, членове на КУТ и ГУТ.